Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

Начало

ESF     euro_union

Проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”

Номер на договора  BG051PO001-7.0.07-0013-С0001

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Период на изпълнение на проекта: 01.06.2013 г. – 31.01.2015 г.

Проектът има за цел да интегрира успешен подход за обучение, който ще подпомогне две сфери, които са проблемни за България – високата безработица в провинциалните населени места и необходимостта на национално ниво от специалисти и подходи за адекватна поддръжка на архитектурно наследство. България е богата на обекти на културното наследство страна, но те са зле поддържани и съответно не носят на местната общност приходите, на които иначе би се радвала. От друга страна, продължаващият застой в сектор строителство създава проблеми за ангажираните в него (много от които представители на малцинства) и оставя много от тях без работа. На това настоящият проект предлага да отговори чрез съответните мерки и допълнителна квалификация.

Проектът ще спомогне за прилагането на комбиниран подход за проучване и анализиране на ресурсите на територията и обучение на местни специалисти как да поддържат и възстановяват, а от там и да се възползват по устойчив начин, от местните културните и архитектурни обекти. Подходът Аркиландия, който Зинев Арт Технологии се опитва да внедри в България  се е доказал като изключително успешен на пилотните територии в Италия, Полша и Швеция, в които е бил приложен.

Иновативността на Аркиландия допринася за осъзнаване на икономическата и културна ценност, присъща за местната идентичност, свързана с традиционната и историческа архитектура, занаятчийските дейности и свързаните с тях традиции, включително и чрез използването на художествени и креативни езици и на нови информационни технологии и в допълнение към това предлага подходящ метод за организация на обучително съдържание за потенциални заети в сферата на поддръжката и възстановяването.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Зинев Арт Технологии ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s