Умения Аркиландия

Подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото

Новини

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” към месец януари 2015 г.

В периода 22-24 януари 2015 г. в Сардиния, Италия се проведе третата партньорска среща по проекта. Подробности, свързани със самата визита, както темите и въпросите, обсъждани по време на нея, можете да откриете в последния бюлетин №11, изготвен в рамките на проект “Умения Аркиландия”.

This slideshow requires JavaScript.

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” към месец декември 2014 г.

В рамките на дейност 3 „Трансфер на обучителна програма за предоставяне на услуги в сферата на оценката на културното и архитектурно наследство на територията, квалификация за възстановяване и поддръжка на местно архитектурно наследство, базирана върху подхода АРКИЛАНДИЯ, възможности за използване на нови технологии за организиране на тези услуги”, експертите от Зинев Арт Технологии подпомогнаха Врачанската търговско-промишлена палата в организирането на пилотно обучение за представители на целевата група по проекта на територията на гр. Враца. Събитието се проведе в периода 12-13 ноември 2014г. в зала на Дом на културата в гр. Враца.

В периода 10-13 ноември в гр. Велико Търново се проведе среща между представители на екипите на двете партньорски организации по проекта – Зинев Арт Технологии и Консорциум Дуе Джаре – и местни заинтересовани лица, осъществяваща се в рамките на дейност 5.

По време на разменна визита във връзка с изпълнението на дейност 5 по проекта „Обмен на програмни и проектни ръководители, екип, обучители и обмен на опит на място” на 12-ти ноември 2014г. в гр. Велико Търново бе организирана и проведена заключителната конференция по проект “Умения Аркилания – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”. Събитието беше насочено към представители на медиите, местни заинтересовани лица, обучаеми, участници в семинарите за област Велико Търново и имаше за цел да представи резултатите, постигнати в резултат изпълнението на проекта.

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” към месец октомври 2014г.

В изпълнение на дейност 4 Промоциране и разпространение на информация за резултатите от проекта, обмяна на информация, добри практики и опит от проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”, Зинев Арт Технологии успешно проведе шести информационен семинар в гр. Горна Оряховица. Той бе проведен на 11-ти септември 2014г., в учебна зала 202 на офис център „Иван Вазов 3”, гр. Горна Оряховица. Семинарът беше заявен от заинтересован представител на Община Горна Оряховица по време на срещата с представители на целевите групи, проведена на 2-ри април 2014г. във Велико Търново.

This slideshow requires JavaScript.

В рамките на дейност 3 Трансфер на обучителна програма за предоставяне на услуги в сферата на оценката на културното и архитектурно наследство на територията, квалификация за възстановяване и поддръжка на местно архитектурно наследство, базирана върху подхода АРКИЛАНДИЯ, възможности за използване на нови технологии за организиране на тези услуги експертите от Зинев Арт Технологии подготвиха, организираха и проведоха пилотно обучение в гр. Велико Търново в периода 6-10 септември 2014г.

Целта на пилотното обучение беше да запознае представителите на целевата група от този район с постигнатото до този момент по проекта в областта на изследването на културно-архитектурните обекти на територията и практиките по възстановяването на архитектурно наследство и изграждане на културни райони на територията, както и да се тества изработената обучителна програма. Пилотното обучение целеше още да получи обратна връзка, мнения, съвети и препоръки за внедряване на обучение по възстановяване на архитектурни ресурси в системата на професионалното обучение в България. Повече информация за събитието можете да откриете в Информационен бюлетин №9.

This slideshow requires JavaScript.

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”  към месец август 2014 г.

Във връзка с публичната покана за събирането на ценови предложения по реда на чл. 9 (2) от ПМС 118/27.05.2014 г., Зинев Арт Технологии ЕООД получи две оферти – една от “Ди Ес Консулт” ЕООД, гр. Велико Търново (с обща оферирана цена за двете позиции 2380 лв. без ДДС) и друга от „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ“ ЕООД, гр. София (с обща оферирана цена за двете позиции 5800 лв. без ДДС). Изпълнението на услугата се възлага на “Ди Ес Консулт” ЕООД.

———————————————————————————————————————————————–

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ

Номер 1 / дата 20.08.2014г.

Номер на договора за БФП: BG051PO001-7.0.07-0013-C0001

Бенефициент: Зинев Арт Технологии ЕООД

С настоящото съобщение Бенефициентът оповестява събирането на ценови предложения по реда на чл. 9 (2) от ПМС 118/27.05.2014 г.

Таблица 1

 

  ОПИСАНИЕ-технически спецификации при доставки- техническо задание при услуги- КСС при СМР КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ
1 Обучение    
1.1 Организиране на 5-дневно обучение Техническо задание към обучението – обучението е предназначено за представители на целева групa от региона на област Велико Търново – поне 20 представители на целева група от Категория 1 по проект «Умения Аркиландия» – безработни (особено в сектор строителство), младежи в риск от изключване, представители на малцинства, заинтересовани от развитието на нови умения в сферата на възстановяването и съхраняването на местно архитектурно наследство.Услугата ще включи комуникация и привличане на участници, подпомагане на Бенефициента в събирането на документи от участниците, осигуряване на обяд за участниците.Услугата се отнася до логистиката на обучението. Изнасянето на лекциите ще се изпълнява от обучител на Бенефициента с възможност за тестване и наблюдение от страна на обучители от местни НПО. От 20 до 30 обучаеми лица.Срок за изпълнение – до 31 октомври 2014г. в рамките на 5 поредни дни.
1.2 Предоставяне на зала за 5-дневно обучение Техническо задание – залата следва да е подходяща за обучение в тип класна стая за общо от 20 до 30 обучаеми. В тази бройка не се включват лектор и асистенти и/или наблюдатели (до 3). Залата следва да се намира на удобно и достъпно място в гр. Велико Търново, където ще се проведе обучението. 1 бр. зала за 5 дни с възможност за разполагане на 30 места позволяващи водене на записки.

 

Услугата/ите се предоставят във връзка с изпълнението на дейност 3 Трансфер на обучителна програма за предоставяне на услуги в сферата на оценката на културното и архитектурно наследство на територията, квалификация за възстановяване и поддръжка на местно архитектурно наследство базирана върху подхода АРКИЛАНДИЯ, възможности за използване на нови технологии за организиране на тези услуги в рамките на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”.

 

Срок за подаване на ценови предложения по таблица 1: до 16:00 часа на 27.08.2014г.

Ценовите предложения по таблица 1 се изпращат на e-mail: zinevart@gmail.com

и/или на адрес: Зинев Арт Технологии ЕООД / гр. София 1715, Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53

Офертите могат да се отнасят до една или и до двете посочени услуги!

Примерна оферта, договор и декларация от оферента са приложени към настоящото публично съобщениe. Можете да ги изтеглите оттук: оферта_0013_пмс 118; декларация на кандидата_0013_пмс 118; проект_договор_0013_пмс 118 

В изпълнение на дейност 4 „Промоциране и разпространение на информация за резултатите от проекта, обмяна на информация, добри практики и опит” от проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”, Зинев Арт Технологии проведе успешно информационни семинари в петте целеви територии – Ловеч, Тетевен, Велико Търново, Враца и Видин. Участие в тях взеха представители и на двете целеви групи по проекта: целева група 1 – безработни, младежи в риск от изключване, представители на малцинства и целева група 2 – представители на организации/институции в сферата на образованието (включително професионалното образование и обучение).

This slideshow requires JavaScript.

Първият семинар се проведе в гр. Ловеч на 26 март 2014 г., като събитието беше достъпно за всички жители от областта, с изключение на гр. Тетевен, за който беше предвидено отделно информационно мероприятие. Семинарът премина успешно и ползотворно. Основните препоръки, които бяха отправени към експертите от Зинев Арт Технологии могат да бъдат обобщени по следния начин: „изграждане на регионални звена на Националния институт за недвижимо културно наследство, които да работят по-бързо и по-близо до хората и обектите”, „въвеждане на облекчения в законодателството по отношение на режимите за получаване на разрешителни за дейности по поддръжка и възстановяване на стар сграден фонд, определен като паметник на културата”, „организиране на семинари за властимащите в областта на културата и архитектурата, като Министерството на културата, както и за областните и общински администрации”, „в процеса по възстановяване на архитектурни обекти активно участие трябва да вземат и студенти по архитектура и строителство, чиято работа да се следи и напътства от експерти”.

Вторият семинар беше предназначен за целевите групи на проекта на територията на гр. Тетевен и се проведе на 27 март 2014 г. Хората, взели участие в мероприятието споделиха, че биха желали темата на „Умения Аркиландия” да бъде представена на семинар или среща с лицата, вземащи решения на местно ниво – местната администрация, както и областната администрация. Те изразиха мнение, че тази група задължително следва да се ангажира с проекта и изобщо със задачите, които са поставени в краткосрочен и дългосрочен план, защото точно местната власт би могла да бъде най‐добрият възможен помощник на всички предприемачи, които имат интерес да възстановяват свои собствени старинни сгради или да организират бригади, които да предлагат тази услуга на местно и регионално ниво.

Третият семинар, реализиран в рамките на проекта, се проведе във Велико Търново, на 2 април 2014г. Безценно беше участието на младежи студенти от Великотърновския университет, специалност „Културен туризъм”, които в предстоящото им търсене на професионална реализация изразиха желание и готовност да участват в последващи дейности по проекта, включително пилотното тестване на учебната програма. Те разпознаха логичността и полезността на дейностите по проекта и насочиха вниманието на лекторите към множество обекти от територията на областта, нуждаещи се от спешна намеса. Запознавайки се детайлно с проекта представителка на местната власт от Община Горна Оряховица заяви готовност да осигури необходимото разпространение на информация и зала за провеждане на семинар и за представители на целевата група конкретно от Горна Оряховица.

Четвъртият семинар се състоя във Враца на 29 април 2014 г. След като бяха запознати със същността, обхвата, целите и очакваните резултати от проекта „Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”, участниците в семинара споделиха своите мнения относно реализацията на проекта на територията на област Враца. Те осъзнават необходимостта от предприемане на мерки и действия в посока възстановяване и опазване на архитектурното и културно наследство и изцяло приветстват интегрирането на подходи за развитие и управление на територията, които се базират на опазването, съхранението и възстановяването на архитектурно наследство. Те също така усещат и нуждата от подготвен човешки ресурс, който да приложи в реална среда успешните в европейски контекст практики. Под подготвен човешки ресурс може да се разбира както хората с управленски и административни познания за прилагане на подходи, така и хора, с чисто практически познания в областта на възстановяването и поддръжката на архитектурното наследство на съответната територия.

Последният, пети, семинар се проведе в гр. Видин на 30 април 2014 г., където подобно на останалите семинари участие взеха представители и на двете категории заинтересовани лица – младежи в риск, безработни, представители на малцинствени групи, както и представители на обучаващи организации, архитекти, местни предприемачи в строителния бизнес и т.н. Получилата се в рамките на събитието дискусия между участниците може да бъде определена като много ползотворна от гледна точка на осъзнатите проблеми и съществуващите иновативни решения. Участниците радушно приеха представените иновативни подходи за опазване и възстановяване на архитектурното наследство на територията. Те обаче не пропуснаха да отчетат и съществуващите административни и законодателни пречки, възпрепятстващи лесното и успешно реализиране на подобни действия в България. Като още една пречка или област, в която трябва да продължава да се работи, участниците в семинара определят липсата на финансиране за предприемачи и физически лица, които имат желание да възстановяват старинни сгради и съответно да наемат квалифицирани в тази сфера лица.

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” към февруари 2014 г.

В изпълнение на дейност 4 „Промоциране и разпространение на информация за резултатите от проекта, обмяна на информация, добри практики и опит” от проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”, Зинев Арт Технологии ще проведе на територията на градовете Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч и Тетевен информационни семинари. Семинарите имат за цел да представят пред целева група „младежи в риск, представители на малцинствата и безработни” постигнатото по проекта и визията за обучителната програма, както и да се получи обратна връзка, оценка и препоръки. Логистиката по изпълнението на семинарите ще бъде оформена съвместно с организациите, чиито представители взеха участие в учебното посещение в Сардиния – фондация „Феникс 21 век” (Видин), сдружение „Мисъл” (Велико Търново), сдружение „Знание” (Ловеч), сдружение „МИГ Тетевен” (Тетевен) и ВТПП (Враца).

Датите, които вече са фиксирани, са както следва:
26 март – в гр. Ловеч – за представители на целевата група от района на гр. Ловеч и други населени места от областта, с изключение на община Тетевен
27 март – в гр. Тетевен – за представители на целевата група от района на община Тетевен
2 април – в гр. Велико Търново – за представители на целевата група от района на област Велико Търново
28 април – в гр. Видин – за представители на целевата група от района на област Видин
29 април – в гр. Враца – за представители на целевата група от района на област Враца.

Програмата за предстоящите семинари можете да откриете тук.

Паралелно със семинарите във връзка с дейност 4 ще бъдат проведени и интервюта (даване на оценки, препоръки, мнения) с експерти и обучители (представители на втория тип целева група). Повече за въпросите в интервютата, както и информация за самите семинари и съпътстващи дейности, ще бъде споделено в следващия информационен бюлетин. При интерес за включване в семинар или даване на интервю по темата на проекта, не се колебайте да се свържете с нашия екип или с представител на местна организация от вашия град/регион.

Новини, свързани с изпълнението на проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото” към октомври 2013 г.

В периода 27-29 септември в Сардиния, Италия се проведе първата партньорска среща / учебно посещение по проект „Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”.

This slideshow requires JavaScript.

Състав на делегацията от България
Г-жа Тодорка Павлова, сдружение “Мисъл”, Велико Търново – представител на целева група
Г-жа Анета Маринчева, сдружение “Знание”, Ловеч  – представител на целева група
Г-жа Станислава Трифонова, Търговско-промишлена палата, Враца  – представител на целева група
Г-жа Лазаринка Андреева, Фондация “Феникс – 21 век”, Видин  – представител на целева група
Г-н Момчил Миховски, асоциация “МИГ-Тетевен”, Тетевен  – представител на целева група
Г-жа Зорница Станева, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София
Г-жа Миглена Молхова-Владова, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София
Г-жа Жени Личева, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София
Г-жа Надежда Тодорова-Стоянова, „Стелкер” ООД – преводач

Състав на групата на домакините от Сардиния:
Г-н Лино Дзеда, Председател Консорциум Дуе Джаре и кмет на община Барадили
Г-н Джовани Иломеи, експерт по проекта от страна на Консорциум Дуе Джаре
Г-жа Роберта Мускас, експерт културни дейности към Консорциум Дуе Джаре
Г-н Маурицио Дзука, инженер, участник в екипа разработил Ръководството за възстановяване на исторически центрове
Г-жа Елетра Годани, представител на Технофор, организация, предоставяща обучителни и квалификационни курсове
Г-н Фабио Дзука, кмет на община Нуречи
Г-н Роберто Скема, кмет на община Вилаверде

Срещата протече при следния ред:

 27 септември 2013г. – Бареса, Италия, офисът на Консорциум Дуе Джаре

09.30 – Начало на работата
Приветствие към участниците от страна на г-н Лино Дзеда.
Представяне на Консорциум Дуе Джаре: от 20 общини в самото начало, сега са 10 поради законови ограничения за участието на общини в подобни асоциации.
Мармила е районът в Сардиния, който е с най-голям процент възстановени стари сгради, благодарение на проект и подход Аркиландия. Този подход е позволил значително да се подобри  начинът на живот на хората в малките общини, които се превръщат в пазители на културното наследство и това допринася за подобряване и на тяхната конкурентоспособност. В Аркиландия предизвикателство е да се съчетае възстановяването на сградите с използването на нови технологии. Подходът за възстановяване на старите сгради включва както материалното, така и нематериалното наследство. Работата по редицата проекти, които Дуе Джаре изпълнява ги провокира да осъзнаят, че обучението на младите хора е една от най-важните стъпки във възстановяването на малките населени места – обучението по занаяти и традиционни умения.

След представянето на г-н Дзеда думата бе дадена на представителите на целевите групи, за да се представят.

Първа се представя г-жа Маринчева от сдружение „Знание”, Ловеч, която споделя съществуващите в територията проблеми и неоползотворяване на ресурсите.
След нея се представя г-жа Трифонова от Врачанска ТПП и споделя за обучителните дейности на организацията и интереса, който проявяват към възможностите и потенциала на Аркиландия.
Ред е на г-жа Павлова от сдружение „Мисъл”, Велико Търново, която е ентусиазирана относно бъдещето на Аркиландия в България и възможностите за разпространение на подхода посредством дейностите на представляваната от нея обучаваща организация.
Г-жа Станева представя участниците от страна на екипа на партньорската организация Зинев Арт Технологии и споделя историята на зараждането на идеята за трансфериране на подход Аркиландия към българската действителност.
Следва представяне и на г-жа Андреева от Фондация „Феникс – 21 век” – сертифицирана от Център за развитие на човешките ресурси обучаваща организация.
Последен се представя г-н Миховски, изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Тетевен”, който споделя своя огромен интерес – като обучител, експерт и ръководител на обучаващи организации към резултатите на пилотния проект Аркиландия и заявява своята готовност да интегрира обновения подход и учебна програма в своята дейност на местно ниво.

Работната програма продължава с представяне на Маурицио Дзука – участник в разработването на Ръководството за възстановяване на старите части на селищата в Мармила, Сарчидано, Арчи и Григине

След края на Втората световна война в Италия се наблюдава архитектурен и строителен бум, съчетан с миграция от малките населени места към големите градове. В резултат от това се получава обезлюдяване на малките населени места. Вследствие на това, множество къщи са обезлюдени и множество частни домове са изоставени. Изчезват и бригадите. Уменията по занаяти и възстановяване на сгради почти изчезват.
Това създава идейно течение сред експерти в университетите и строителния бранш, които осъзнават, че е необходимо да се възстановят определени умения и знания, за да се работи за запазването на историческите сгради и подобряването на тяхното качество.
Процесът по осъзнаване достига и до законодателството

 • 1997 г. – декрет за данъчни облекчения за хора, които ремонтират своите стари сгради;
 • 1998 г. – приет закон за опазване на старите сгради,с който се въвежда всъщност възможността за финансиране на дейностите по възстановяване на старите сгради.

  Налице е обаче сериозен недостиг на умения от страна на строителните бригади и знания от страна на управителите на строителни фирми как да се възстановяват старите сгради. Освен това липсват градоустройствени документи, които да посочат как следва да се възстановяват сградите.
  Необходимо е да се изработи инструмент, които да посочи на хората какво трябва и какво могат да правят от гледна точка на техники и използвани материали. За тази цел е създадена работна група от 6 човека – инженери, архитекти, университетски преподаватели, специалисти по химия, които провеждат проучване на територията на 47 общини, съпроводено от фотографиране и подробно категоризиране на 4200 сгради (снимки, планове, измервания). На 500 сгради са направени архитектурни планове – 100 от тях са включени в ръководството.

  Ръководството се състои от няколко основни части

 • Анализ на сградите и типовете строителство;
 • Решения на проблеми, най-често срещани в разрушаването на сградите;
 • Проучване на  архитектурните елементи и структура на къщите;
 • Проучване на формите и видовете упадък на всяка една от конструктивните части на сградите.
  Някои от общините от територията приемат решения, с които прилагането на ръководството става задължително при изграждането на градоустройствените планове. Как една община може да използва ръководството: то посочва материалите и начините за възстановяване и когато някой местен жител пожелае да си поправи къщата, му се казва да спази изискванията в това ръководство.

Представяне на Джовани Иломеи, експерт проекти и Роберта Мускас, отговорен експерт в отдел „Култура” на Агенцията за местно развитие към Консорциум „Дуе Джаре” и мениджър на проекта за транснационално сътрудничество Аркиландия
Представяне на стария проект Аркиландия, продължаването на проекта и връзката му с проекта за „еволюиралият културен район”, който е единствен по рода си в момента, изпълняван в селска община.

Пилотният „Аркиландия”
След създаването на ръководството, консорциумът оформя проект Аркиландия, който цели запазването на традиционната архитектура. Основна част от него се основава на идеята за „осъзнаването” на необходимостта от запазване и възстановяване на архитектурното културно наследство.
Дейности по „Аркиландия”:

 • Преброяване на възстановени центрове, на занaятчиите, на недвижимите имоти, държавна собственост, които са били възстановени, както и на имотите, за които не е решено каква да бъде употребата им, както и на нематериалното културно наследство (напр. Фестивали и др.). В резултат от тази дейност е разработена GIS карта, включваща всички идентифицирани горни обекти.
 • „Осъзнаване на значимостта” – действия към местната власт, с цел постигане на осъзнаване на значението на наследството, което носи идентичността на територията.
 • Обучение на професионалисти – архитекти, инженери, занaятчии, производители, технически състав на общините, специализирани бригади – на които е представено ръководството.
 • Информационни дейности – за да бъде обяснено какви са възможностите за финансиране и съответно изискванията за възстановяването на една стара къща – на местно, регионално и европейско ниво.
 • Работа с децата – чрез комикси и видеоклипове.
 • База данни по проекта, достъпна на диск.
  Основна характеристика на всички тези мероприятия е тяхната взаимообвързаност и подчинеността на схващането, че територията трябва да започне да произвежда култура, като основната цел е да се задвижи вътрешен механизъм за опознаване и оценяване на територията, т.е. такъв, който е насочен към и произлиза от населението на самия район.

Проект за „еволюиралия културен район”
Той се базира на знанията и уменията на хората в него. За да се постигне местното устойчиво развитие районът трябва да започне да произвежда култура. Според проф. Сако „контактът с креативността предполага развитие на интелекта, интерес към новото, любопитство”, което с времето предполага интерес към нови дейности и развитие на хората и на района впоследствие.
По този проект консорциума прави фестивал „Мармила 1000 емоции”, който се провежда в историческите центрове и се канят множество международни изпълнители. Част от този проект е и дейността “Move the box” – оставяне на кутийки из териториите, за да се провокират хората да ги местят и да ги отварят. Вътре в кутийките има цитати от известни песни, литературни произведения и т.н.

Срещата продължава с представяне на историята и видео материали, обрисуващи в детайли инициативите „Move the box” & „Мармила хиляда емоции”, свързани с и базиращи се на резултатите от Аркиландия.

Представяне на Елетра Годани, експерт към обучаваща организация Технофор. Разказва за структуриран проект за обучение, който е иницииран съвместно от Технофор и Дуе Джаре и се заражда въз основа на потребностите на живота в територията. Проектът е насочен към конкретна целева група – безработните. Ясно се вижда необходимостта от възстановяване на стари изчезващи занаяти. Екипът по проекта цели сближаване на младежите със старинните занаяти, които изискват не само ръчен труд, но и талант и внимание към това, което остава в региона и необходимостта от неговото възстановяване. Избрани са занаятите, свързани с обработка на дърво, камък и желязо
В тази връзка Технофор и Дуе Джаре се постарават максимално да се възползват от обмена между поколенията. Качеството на обучението, което създава консорциума на място започва да прилича млади хора да се обучават. Те тръгват от концепцията, че компетенцията не е само техническа, но и социална. Думите, които са мото на инициативата, са: да се върнеш към познатото. По време на курса на обучение старият майстор и ученикът успяват да намерят пресечна точка. Дейността е интегрирана – има ориентиране, баланс на компетентностите, обучение в зала, стаж, подкрепа за създаване на фирми и предприятия. Мероприятието има отличителна черта – то обръща наопаки традиционната постановка на курсовете. Ако курсът е с обща продължителност 600 часа, в зала се прекарват само 100 часа, останалите са стаж в занаятчийска работилница.
Дидактическо разпределение на часовете: няма технически занаятия в зала, защото желанието на обучителите е да предадат и духа на занаятчийството; в зала се преподават – безопасни условия на труд; сценарии за възстановяване, работи се по ръководството. След завършване на стажа индивидуално се прави консултиране за онези, които искат да стартират самостоятелна дейност.
Подборът на курсисти е важна роля на консорциума, защото отвъд задължителните дейности по популяризиране на курсовете, той работи от врата на врата и разговаря със семействата. Т.е. информация за възможностите получават не само младите, но и целите им семейства. Редом с това, за подбор се използва интернет, фейсбук, Move the box. Самият подбор става чрез анализ на компетенциите и тест за познания, които се считат за необходими за започване на обучителния курс. Тестът става посредством разговори. Мониторингът и контролът са постоянни през целия курс на обучение. Накрая има финален изпит за придобиване на квалификация. Област Сардиния отпуска финансиране на предприемачески дейности за младежи, които са минали през такива курсове за квалификация. Максимум 50 хил. евро е грантът за една инициатива – за оборудване, за суровини, за финансови консултации, данъчни услуги и други подобни, които в етапа на стартиране  са основни проблеми и младежите имат нужда от консултация в тази посока.
Разпределението на 600-те часа е следното: през цялата седмица от понеделник до петък по 5 часа, в дюкяна стандартен работен ден от 8 часа. Групата от обучаеми се състои от 15 души, от които обикновено 12 (80%) завършват със сертификат. В зала всички са заедно, а дюкяните по отделно. В случай на повече кандидати за един занаят, в един дюкян може да работи повече от един младеж. Курсът е за младежи без завършено средно образование по принцип – мнозинството са със завършен 7-8 клас.
На въпроса дали съществуват курсове за заети лица, г-жа Годани отговаря положително и уточнява, че областта финансира такива инициативи и се работи директно с фирмите Има 4 макро сфери на намеса от гледна точка на обучението – интегриране между училището и трудовия живот; курсовете за слабите звена, безработни; обучение за заети; високо специализирано обучение – курсове за специализация, които се провеждат към Дуе Джаре и Технофор, следдипломни и следмагистърски квалификации. Областта финансира млади хора, които са завършили висшето си образование и искат да правят следдипломна квалификация някъде, но задължително трябва да се върнат в страната си и фирмата, която ги наеме получава бонус.

След края на планираните изказвания думата взема г-н Лино Дзеда. Той споделя, че целта е била да споделят с групата от България информация за пътя, през който е минала територията на район Мармила, изхождайки от силна идея – увеличаване на привлекателността на територията за туристите – като покажат серия от инициативи, които се занимават с възстановяване на материалното и нематериално наследство. Да демонстрират, че през годините са реализирали различни проекти, с различна цел, но които винаги участват в постигането на финалната цел. Голяма част от този път се реализира благодарение на финансирането на Агенцията за местно развитие към Дуе Джаре.

След всичко закано до тук, г-н Лино Дзеда открехва за участниците и негативната страна на нещата. По територията е свършена изключително много работа, но за да се затвори кръга и да се осмислят всички усилия, които са положени през годините е нужно много по-голямо внимание от страна на институциите на по-високо ниво. Ясно е, че този процес ще продължава да генерира добри резултати, но без структурни мероприятия на по-висше ниво редовите организации са блокирани да действат само в рамките на своята територия. Необходима е воля и на политическо ниво. За оптимистичен завършек на деня, г-н Дзеда отбелязва, че работата продължава, без обезкуражаване. Със сигурност са допуснати грешки, които ще бъдат поправени с времето.

28 септември 2013г. – посещение на общини Барадили, Нуречи и Вила Верде
9:00 – Старт на опознавателната обиколка от площад Санта Маргарита в Барадили. Посещение на църквата, Стария град, Средиземноморска ботаническа градина и предприемачески инструменти, използвани с туристически цели (Басейн Ilidarab, парк и др.) – демонстрация на дейностите, извършени от местните власти по закупуване на изоставен сграден фонд и превръщането му в туристически центрове, места за настаняване, домове за специализирани услуги и прочие обекти в обществена полза. Освен това са представени и резултатите от предприетите пилотни дейности по възстановяване на местен сграден фонд. Барадили към настоящия момент има население от 92 жители.

11.30 – придвижване до Нуречи, където към групата се присъединява кметът на община Нуречи – г-н Фабио Дзука. Заедно групата прави обиколка на населеното място и се запознава с дейностите по възстановяване и с уникалния подход за оживяване и използване на зле изглеждащи фасади, стени и огради – изкуството муралес (стенни картини, изпълнени от художник от Каляри, който е използвал за целите на своята работа снимки на хора, живеели или все още живеещи в имота, по чиито стени той е трябвало да рисува). Нуречи има население от около 400 жители, но заедно с изобразените посредством муралес лица, то става почти двойно. Посещение на арена Mamma blues, където се организират и провеждат разнородни културни събития на един от хълмовете над Нуречи. Посещение на музей за праисторически морски вкаменелости, открити на територията на Нуречи. Посещение на обект „пътят на чешмите” – място, където преди стотици години местното население е перяло дрехи и бельо, но което днес е преустроено на красиви фонтан и чешма, запазили върху себе си образите от миналото на региона.

15:00 – Посещение на община Вила Верде, където към групата се присъединява кметът – г-н Роберто Скема. Заедно с Лино Дзеда и Роберта Мускас, той води групата до Центъра за културно производство Movethebox – бивше сиропиталите, което общината е откупила и реновирала с цел предлагане на условия за културни дейности, настаняване на творци и изнасяне на разнообразни представления и шоута – както от традиционно, така и от модерно естество.
Посещение на музей за историята на цивилизацията на Нурагите – една от дейностите, развити в територията на този еволюирал културен район. Вила Верде е с население от около 350 души.

След края на представянията и опознавателната обиколка в 18:30, групата се предвижи към гр. Каляри.

29 септември 2013г. – Каляри
9:30 – Представяне на проекта „Умения Аркиландия” пред участниците от страна на целевите групи и по-конкретно предвижданото съдържание на анализите, които предстои да бъдат изработени във връзка с дейности 1 и 2 и учебната програма, която ще бъде тествана по региони.

11:00 – Обсъждане на последващи стъпки в работата по проектните дейности – разпределяне на конкретни задачи и ангажименти сред експертния екип и представителите на целевата група. Освен това се обсъжда последващата визита, която екипът от Италия ще осъществи към България с цел запознаване с резултатите от работата по проекта. Предстои да се направи подробна програма на това посещение с график, който да включи обиколка на колкото е възможно по-голяма част от целевата територия. Представителите на целевата група, участници в посещението в Сардиния, се ангажират да влязат в тесен контакт с локалните бюра по труда и да идентифицират, както удобно място за провеждане на семинарите, така и самите потенциални участници – представители на другата категория целева група.

14.30 – 15.30 Административни въпроси във връзка с изпълнението и отчитането на проекта – среща между експертите по проекта и обсъждане на непосредствено предстоящите дейности и планиране на по-далечните събития, които предстои да бъдат организирани и проведени.

Каляри, 29.09.2013г.
Зорница Станева
Експерт и координатор по проекта

 • В изпълнение на първата дейност по проект “Умения Аркиландия – подкрепа за бъдещето чрез възстановяване на миналото”  – “Изучаване на цялостния Аркиландия подход” предстои да се осъществи учебно посещение на район в Италия, о-в Сардиния, където за първи път се заражда и реализира тази иновативна идея. Посещението ще се състои в периода 26-30 септември 2013г. в район Мармила и гр. Каляри, о-в Сардиния. Неговата цел е запознаване с подхода Аркиландия, запознаване с партньорския район и набелязване на възможности за инкорпориране на учебната практика, която предстои да бъде разработена по проекта в практиките на българските центрове за професионално обучение. Повече информация за предстоящото учебно посещение можете да намерите тук.
 • На 28 юни 2013 г. от 11:30 ч. в хотел „Света София” се проведе пресконференция във връзка със стартирането на проект „Умения Аркиландия –  подкрепа за бъдещето чрез възстанояването на миналото”. Участие в събитието взеха експерти по изпълнението на проекта, журналисти и представители на центрове за професионално обучение.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s